Methyl 2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoate

Methyl 2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoate