3-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2,5-dione

3-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2,5-dione