N-(Trimethylsilyl)phenylalanine

N-(Trimethylsilyl)phenylalanine