Trimethylsilyl 2-amino-3-phenylpropanoate

Trimethylsilyl 2-amino-3-phenylpropanoate