4-(2-amino-2-phenylethyl)heptan-4-ol

4-(2-amino-2-phenylethyl)heptan-4-ol