2-(3-Carbethoxy-1-hydroxy-4-methylcyclohex-3-enyl)-1,3-dithiane

2-(3-Carbethoxy-1-hydroxy-4-methylcyclohex-3-enyl)-1,3-dithiane