Pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[(4-methoxycarbonylphenyl)amino]methyl]-

Pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[(4-methoxycarbonylphenyl)amino]methyl]-