7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ol

7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ol