1-([Benzyl(methyl)amino]methyl)-2-naphthol

1-([Benzyl(methyl)amino]methyl)-2-naphthol