N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide