Trimethylsilyl 2-aminobenzoate

Trimethylsilyl 2-aminobenzoate