Ethyl 3,3-dichloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate

Ethyl 3,3-dichloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate