3-Chloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylic acid

3-Chloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylic acid