9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9,9'-thiobis-

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9,9'-thiobis-