1-Propanone, 1-(2-aminophenyl)-2,2-dimethyl-

1-Propanone, 1-(2-aminophenyl)-2,2-dimethyl-