4-Chlorophenyl 2-aminobenzoate

4-Chlorophenyl 2-aminobenzoate