N-(2,5-Dimethylphenyl)-5-methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide

N-(2,5-Dimethylphenyl)-5-methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide