N-(2,5-dimethylphenyl)-1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

N-(2,5-dimethylphenyl)-1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide