2-(2,3-Dimethoxyphenyl)-4,4-diethyl-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine

2-(2,3-Dimethoxyphenyl)-4,4-diethyl-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine