3-Nitro-4-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)benzonitrile

3-Nitro-4-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)benzonitrile