N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-nitrobenzamide

N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-nitrobenzamide