t-Butoxycarbonyl-phenylalanyl-valinamide

t-Butoxycarbonyl-phenylalanyl-valinamide