4-Formylamino-4'-methoxycarbonylazobenzene

4-Formylamino-4'-methoxycarbonylazobenzene