4-Butoxycarbonyl-4'-formylaminoazobenzene

4-Butoxycarbonyl-4'-formylaminoazobenzene