Azobenzene, 4-dimethylamino-3',5'-dinitro-

Azobenzene, 4-dimethylamino-3',5'-dinitro-