Azobenzene, 3-methoxy-4'-dimethylamino-5-nitro-

Azobenzene, 3-methoxy-4'-dimethylamino-5-nitro-