Azobenzene, 4-dimethylamino-4'-methyl-3'-nitro-

Azobenzene, 4-dimethylamino-4'-methyl-3'-nitro-