1-[2-Acetoxyethyl]-4-[4-aminobenzoyl]piperazine

1-[2-Acetoxyethyl]-4-[4-aminobenzoyl]piperazine