Azobenzene, 4-chloro-3-nitro-4'-dimethylamino-

Azobenzene, 4-chloro-3-nitro-4'-dimethylamino-