N-(3,4-dichlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

N-(3,4-dichlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide