5-(4-Dimethylamino-3-nitro-benzylidene)-1,3-diphenyl-pyrimidine-2,4,6-trione

5-(4-Dimethylamino-3-nitro-benzylidene)-1,3-diphenyl-pyrimidine-2,4,6-trione