4-{[(5-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)carbonyl]amino}phenyl 4-methylbenzoate

4-{[(5-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)carbonyl]amino}phenyl 4-methylbenzoate