4-(4-Methylbenzoylmethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one

4-(4-Methylbenzoylmethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one