2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic acid

2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic acid