5-(4-Nitrophenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-(4-Nitrophenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole