4-Methyl-4'-trifluoromethylbenzophenone

4-Methyl-4'-trifluoromethylbenzophenone