1H-1,5-Benzodiazepine, 4-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-methyl-

1H-1,5-Benzodiazepine, 4-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-methyl-