4-Methyl-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-benzamide

4-Methyl-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-benzamide