5-(3-Methylphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-(3-Methylphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole