5-(4-Methylphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-(4-Methylphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole