2,3-Dihydro-2-methyl-4-(4-methylphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine

2,3-Dihydro-2-methyl-4-(4-methylphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine