Isoxazole, 3-phenyl-5-(phenylmethyl)-

Isoxazole, 3-phenyl-5-(phenylmethyl)-