4-[(2,4-dimethylphenyl)methyl]-2,5-dimethylpyridine

4-[(2,4-dimethylphenyl)methyl]-2,5-dimethylpyridine