2-[4-(4-Methylbenzoyl)-1-piperazinyl]ethanol

2-[4-(4-Methylbenzoyl)-1-piperazinyl]ethanol