3,4-Dibromo-1,1-difluorosilolane

3,4-Dibromo-1,1-difluorosilolane