2-Methyl-2-(2-methyl-2-phenylpropyl)aziridine

2-Methyl-2-(2-methyl-2-phenylpropyl)aziridine