(5-METHYLISOXAZOL-3-YL)((2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)SULFONYL)AMINE

(5-METHYLISOXAZOL-3-YL)((2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)SULFONYL)AMINE