2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine

2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine