2,3-Dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-1,5-benzodiazepine

2,3-Dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-1,5-benzodiazepine