5-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1,4,2-dioxazole

5-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1,4,2-dioxazole